Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez SypialniaPlus.pl z siedzibą w Warszawie.

I Definicje

Administrator - oznacza Senpuro Home and Garden sp. z o.o. ul. Połczyńska 49, 01-336 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy Wydział Gospodarczy pod numerem NIP: 5223205167, KRS 0000908331, REGON: 389295710, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.SypialniaPlus.pl.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Senpuro Home and Garden sp. z o.o. ul. Połczyńska 49, 01-336 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy Wydział Gospodarczy pod numerem NIP: 5223205167, KRS 0000908331, REGON: 389295710.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je pozyskujemy?

Zbieramy dane osobowe naszych Użytkowników w przypadku utworzenia Konta oraz w przypadku składania zamówienia i realizacji zawartej umowy sprzedaży.

Założenie Konta wymaga przetwarzania danych osobowych, które użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym, takich jak adres e-mail i hasło.

Wprowadzenie danych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale jest wymogiem niezbędnym do skorzystania z funkcjonalności Konta.

Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na aktualizację lub modyfikację danych po założeniu Konta, przetwarzanie danych osobowych rozszerza się o dodatkowe informacje podane do celów wysyłki lub fakturowania, w tym imię, nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu, adres (ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, kraj). Wprowadzenie tych dodatkowych danych jest dobrowolne.

Realizacja zamówienia w naszym Serwisie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych wymienionych w formularzu zamówienia, w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu dostawy (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto) oraz dla osób życzących otrzymać fakturę VAT, danych firmy niezbędnych do wystawienia faktury (nazwa firmy, NIP, adres firmy).

Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia i realizacji umowy kupna naszych produktów.

Podczas korzystania z naszego Serwisu lub kanałów w mediach społecznościowych, pewne informacje są gromadzone automatycznie przez cookies, takie jak Twój adres IP, rodzaj używanej przeglądarki czy system operacyjny. Te dane wykorzystywane są głównie do zarządzania Serwisem, zapewnienia wsparcia hostingowego oraz kreowania skutecznych strategii marketingowych. Masz możliwość w każdej chwili zablokować lub ograniczyć zapisywanie cookies, korzystając z opcji dostępnych w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej, jak również za pomocą innych dostępnych bezpłatnych aplikacji i narzędzi. 

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe jako ADO?

Polityka prywatności - zasady

Polityka prywatności - zasady cd

Czy przekazujemy dane osobowe innym podmiotom?

Będziemy przekazywać Twoje Dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług

To podmioty, które pomagają nam świadczyć Usługi lub pomagają nam prowadzić działalność. Celem przekazania danych osobowych jest świadczenie Usług. Większość z tych podmiotów działa jako tzw. podmioty przetwarzające (zgodnie z art. 28 RODO), jednak część z nich może występować jako samodzielni administratorzy Danych osobowych. Podmioty, którym możemy przekazywać Dane osobowe, obejmują następujące kategorie:

• firmy zapewniające usługi chmurowe oraz utrzymanie Serwerów,

• firmy zapewniające usługi w zakresie bezpieczeństwa informatycznego,

• firmy świadczące usługi telekomunikacyjne i podobne,

• zewnętrzni doradcy prawni i audytorzy,

• banki,

• firmy ubezpieczeniowe,

• dostawcy usług płatniczych,

• firmy zajmujące się bezpieczeństwem operacji finansowych,

• firmy informatyczne, które świadczą usługi informatyczne.

Organy państwowe

W sytuacji, gdy zwrócą się do nas uprawnione ku temu organy państwowe, udostępnimy Twoje Dane osobowe. Przez uprawnione organy państwowe w szczególności należy rozumieć: jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czy przekazujemy dane osobowe do państw trzecich?

Wykorzystujemy usługi dostawców zlokalizowanych głównie w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Mimo to, możliwe jest, że część naszych dostawców operuje poza granicami EOG. W odpowiedzi na przekazywanie twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, podjęliśmy kroki, aby zapewnić, że nasi dostawcy gwarantują wysoki standard ochrony twoich danych osobowych. Obejmuje to przede wszystkim zobowiązania do przestrzegania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzając dane osobowe profilujemy dane i podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany?

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany w tym przy wykorzystaniu profilowania.

Czy wykorzystujemy tzw. ciasteczka?

Tak. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez nas plików Cookies znajdują się w dokumencie Polityka Cookies.

Jakie uprawnienia Ci przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, będą przysługiwać Ci następujące prawa w związku z tym przetwarzaniem:

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• sprostowania (poprawiania) swoich danych;

• usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jej/jego dane;

• ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;

• przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/eś nam na podstawie umowy lub zgody, możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

• wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy Polityka dotyczy również innych serwisów internetowych?

Niniejsza Polityka Prywatności oraz Polityka cookies mają zastosowanie wyłącznie do naszego Serwisu i jego podstron. Jeśli w naszym Serwisie pojawią się linki do innych stron internetowych (których nie jesteśmy Administratorem), powinnaś/eś zapoznać się z odpowiednimi dokumentami właściwymi dla tych stron internetowych.

Z czym jeszcze wiąże się korzystanie z Serwisu?

Użytkowanie naszego Serwisu wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, gdzie znajdują się dane strony. Wszystkie te zapytania są rejestrowane w dziennikach serwera, zawierających takie informacje jak adres IP użytkownika, data i godzina z serwera, typ przeglądarki internetowej oraz system operacyjny. Te dzienniki są zapisywane i przechowywane na serwerze. Informacje zgromadzone w dziennikach nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami strony i nie są wykorzystywane do ich identyfikacji. Celem przechowywania logów serwera jest jedynie zarządzanie stroną, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby mające odpowiednie uprawnienia.

Czy możemy zmieniać naszą Politykę Prywatności?

Tak. Polityka prywatności może wymagać zmian wraz z rozwojem Serwisu, który stale dostosowujemy do bieżących potrzeb i w celu ułatwienia Ci korzystania z niego. Dlatego też niniejszy dokument jest na bieżąco uzupełniany bądź zmieniany abyś zawsze otrzymał aktualną informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. O zmianach w niniejszej Polityce prywatności jak i w Polityce Cookies poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie komunikatu w naszym Serwisie.

Polityka cookies

I Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
   1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika:
   1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
   1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  6. Świadczenia usług reklamowych:
   1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   1. www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
   2. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1. PrestaShop.com [administrator cookies: PrestaShop Inc. z siedzibą w USA]
   2. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   3. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
   4. Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
  3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   2. Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
   3. Sieć reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie]
  4. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
   1. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   2. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   3. LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
   4. Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]
  5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
   2. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   3. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   4. nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   5. LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
   6. chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzibą w gdańsku]
   7. Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
  6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   1. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   2. ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
   3. trustmate.io [administrator cookies: TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu]
  7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    1. skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.