REGULAMIN PROMOCJI „Testuj materac 30 nocy”

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Podmiotem organizującym promocję „Testuj materac 30 dni” jest:
Senpuro Home and Garden Sp. z o.o. właściciel salonów SypialniaPlus, z siedzibą pod adresem ul. Połczyńska 49, 01-336
Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000908331; NIP: 5223205167: REGON: 389295710; kapitał zakładowy: 20 000 PLN. Adres e-mail: info@sypialniaplus.pl, nr tel.: +48 883 999 100
1.2. Udział w promocji jest dobrowolny.
1.3. Możliwość wzięcia udziału w promocji uzależniona jest od złożenia oświadczenia woli przez Kupującego, w którym Kupujący oświadcza: chęć udziału w promocji, spełnienie obowiązkowych wymagań określonych dla Kupujących.
1.4. Promocja „Testuj materac 30 dni” obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.
1.5 Promocja „Testuj materac 30 dni” obowiązuje do odwołania. Kupujący, którzy wzięli udział w promocji przed jej odwołaniem, mogą w dalszym ciągu realizować uprawnienia wynikające z promocji.
1.6. Klient jest zobowiązany do zakupu dowolnego ochraniacza dostępnego w sieci salonów SypialniaPlus na materac objęty testem 30 nocy (w wymiarze zakupionego materaca).
1.7. Wymieniana materaca następuje z zastosowaniem ceny regularnej cennikowej, nie mają zastosowania promocje, zniżki, wyprzedaże.
1.8 Promocja „Testuj materac 30 dni” dotyczy wyłącznie materaców w rozmiarze 140x200; 160x200 i 180x200:


Halsa: Jamtland, Skellefte.
Hamilton: Cool & Wool, Five Z.
Foam Royal: Med Standard, Med Prestige, Med Brillant.
Sleepmed: Hybrid Supreme, Supreme.
Hilding: Rock& Roll, Salsa, Pasodoble, Flamenco.


2. Przedmiot promocji.
2.1. Promocja „Testuj materac 30 dni” polega na umożliwieniu określonej w pkt. 3 grupie Klientów, możliwość wymiany zakupionego modelu materaca określonego w punkcie 1.7 w ciągu 30 dni od daty dostarczenia pod wskazany adres, na inny model materaca z oferty SypialniaPlus. Wymiana materaca możliwa jest nie wcześniej niż po upływie 15 nocy testu.
2.2. Promocji podlega wyłącznie towar określony w punkcie 1.6 oferowany przez Senpuro Home and Garden Sp. z o.o. właściciel salonów SypialniaPlus, ul. Połczyńska 49, 01-336 Warszawa, KRS 0000908331; NIP: 5223205167: REGON: 389295710;
2.3. W celu wzięcia udziału w promocji wystarczy, aby określony w pkt. 3 Klient, wypełnił formularz wymiany (dostępny tutaj) i odesłać na adres Sprzedawcy (Senpuro Home and Garden Sp. z o.o. właściciel salonów SypialniaPlus, ul. Połczyńska 49, 01-336 Warszawa) wraz z towarem oraz dowodem zakupu.
2.4.Jeśli odsyłany po wymianie materac nosi widoczne ślady użytkowania lub jest zabrudzony, posiada uszkodzenia, sprzedawca może odmówić przyjęcia wymienianego towaru. Sprzedający może zażądać opłacenia kosztu nowego pokrowca, lub obciążenia kupującego kosztem usługi czyszczenia pokrowca materaca w celu przywrócenia jakości wymienianego materaca.
2.5. Odsyłany towar powinien być zwracany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.
2.6. Koszt opakowania i przesłania towaru w celu jego wymiany obciąża Klienta biorącego udział w promocji.
2.7. W przypadku chęci skorzystania z uprawnienia do wymiany materaca w ciągu 30 dni, wymiana ta podlega następującym zasadom:

1. w przypadku wymiany materaca tańszego na droższy, Klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie wraz z kosztami transportu wymienionego materaca;
2. w przypadku wymiany materaca o takiej samej cenie, Klient zobowiązany jest wyłącznie do opłacenia kosztów transportu wymienianego materaca po teście;
3. w przypadku wymiany materaca droższego na tańszy, Klient zobowiązany jest wyłącznie do opłacenia kosztów wysyłki wymienionego materaca; Przyjmujący zwróci klientowi (kupującemu) różnicę wartości wymienianego towaru na wskazane w formularzu wymiany konto bankowe w terminie do 7 dni kalendarzowych po otrzymaniu zwróconego towaru przez kupującego.

3. Podmiot promocji
3.1. Promocja „Testuj materac 30 dni” skierowana jest do:

1. Konsumentów w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego;
2. Osób dokonujących zakupu u Sprzedawcy po raz pierwszy;

Powyższe przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.
3.2. Z promocji „Testuj materac 30 dni” można skorzystać jednokrotnie. Towar, który został uprzednio wymieniony w ramach postanowień niniejszego regulaminu nie może być ponownie wymieniany.

4. Postępowania reklamacyjne
4.1. Reklamacje co do przebiegu promocji „Testuj materac 30 dni” winny być zgłaszane do jej organizatora na formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie www.SypialniaPlus.pl Adres do korespondencji:
Senpuro Home and Garden Sp. z o.o. ul. Połczyńska 49, 01-336 Warszawa.
lub drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@sypialniaplus.pl.
4.2. W zgłoszeniu reklamacji zaleca się podanie: przyczyn reklamacji, daty zamówienia, daty odebrania, adresu do korespondencji.
4.3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Promocja „Testuj materac 30 dni” nie ogranicza i nie narusza uprawnień Konsumentów określonych w odrębnych ustawach.
W szczególności niniejsza promocja nie narusza możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, jak i uprawnień Kupujących wynikających z rękojmi za produkt sprzedany.
5.2 W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu sklepu internetowego www.SypialniaPlus.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5.3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora (Senpuro Home and Garden Sp. z o.o. właściciel salonów Sypialnia Plus, ul. Połczyńska 49, 01-336 Warszawa) jak i został udostępniony na stronie internetowej działającej pod adresem www.Sypialnia Plus.pl.
5.4 Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

REGULAMIN PROMOCJI „SIŁA”

(dalej „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji o nazwie „Siła”, zwanej dalej „Promocją”, jest Senpuro Home and Garden Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 49, 01-336 Warszawa, NIP: 5223205167, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. „Siła” ma na celu promocję i wsparcie sprzedaży produktów z oferty Organizatora.
 3. Promocja „Siła” obowiązuje od 1 września 2023 do 30 listopada 2023 r.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w salonach stacjonarnych Organizatora: Warszawa Płowiecka i Warszawa Radzymińska.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba pełnoletnia przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. W Promocji można wziąć udział dowolną ilość razy. Obowiązuje tu zasada wielokrotności.
 4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 5. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.
 6. W celu chęci wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi wybrać z asortymentu salonu dowolne produkty oraz podać Organizatorowi hasło rabatowe SIŁA przed dokonaniem zakupu.
 7. Przy doborze produktów z kategorii, które obejmuje Promocja, każdy z nich zostanie objęty rabatem w wysokości 20%.
 8. Promocja nie łączy się z inny promocjami Organizatora.
 9. Oferta Rabatowa naliczana jest od cen katalogowych Organizatora.
 10. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w stacjonarnych salonach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i numer telefonu Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w salonach stacjonarnych Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

REGULAMIN PROMOCJI „Promocja Materace Hilding 20% taniej”

 1. Postanowienia wstępne
  1. Promocja organizowana jest przez firmę Hilding Anders Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie, 62-095 Murowana Goślina, ul. Polna 17, której dokumentacja przechowywana jest w: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000006104, wysokość kapitału zakładowego: 500 000,00 PLN, NIP 778-13-73-655., zwaną dalej „Organizatorem”
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Promocja Materace Hilding 20% taniej”
 2. Definicje
  1. Uczestnik - każda osoba fizyczna lub prawna (Klient), która dokona w salonach dystrybutorów firmy Hilding Anders Polska zakupu materaca promocyjnego marki Hilding objętego promocją, w okresie od 30 stycznia 2024 do 11 marca 2024.
  2. Dystrybutor – kontrahent regularnie dokonujący zakupów w firmie Hilding Anders Polska sp. z o.o., oferujący markę Hilding na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  3. Cennik sugerowany detaliczny - bieżący cennik sugerowany detaliczny produktów marki Hilding firmy Hilding Anders Polska Sp. z o.o.
 3. Zakres czasowy i terytorialny Promocji
  1. Promocja obowiązuje u dystrybutorów marki Hilding firmy Hilding Anders Polska w dniach od 30 stycznia 2024 do 11 marca 2024.
  2. Promocja obowiązuje u dystrybutorów marki Hilding firmy Hilding Anders Polska znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jako sklepy uczestniczące w Promocji.
 4. Zasady Promocji
  1. Promocją są objęte wyłącznie zamówienia Klientów złożone w sklepie internetowym SypialniaPlus.pl oraz w salonach stacjonarnych SypialniaPlus w okresie obowiązywania Promocji.
  2. Materace biorące udział w promocji, objęte 20% obniżką od podstawowej ceny sprzedaży z cennika detalicznego: Rock&Roll, Foxtrot, Salsa, Melody, Conga, Modern, Rumba, Boogie, Cha-Cha, Tango, Pasodoble, Flamenco, Lambada, Makarena, Dance, Electro)
  3. Promocją nie są objęte materace z pkt. 2 Zasad Promocji w rozmiarach nietypowych.
  4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Promocją nie są objęte materace z kolekcji Family (BreakDance, Funky, Zorba, Step, Fandango), materacyki dziecięce (Safety Smyk, Dobranocka, Kołysanka), materace nawierzchniowe (Bass, Alt, Tenor) oraz materace z kolekcji Naturalnej i Eko (Aspre, Bora, Breva, Fen, Mistral, Nevada, Solano, Tivano, Gejzer, Fiord, Garda, Zorza)
  6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.
  7. Materiały reklamowe dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  8. Klient biorący udział w Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
  9. Regulamin akcji jest dostępny na stronie www.hilding.pl oraz w salonach SypialniaPlus oferujących produkty objęte promocją.