Testuj materac
przez 20 nocy

Gwarancja nawet
20 lat

Darmowa
dostawa

11 salonów
stacjonarnych

REGULAMIN PROMOCJI „Testuj materac 20 nocy”

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Podmiotem organizującym promocję „Testuj materac 20 nocy” jest: Senpuro Home and Garden sp. z o.o. ul. Połczyńska 49, 01-336 Warszawa, NIP: 5223205167 REGON: 389295710 KRS 0000908331; Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 483 000 PLN. Adres e-mail: info@sypialniaplus.pl, nr tel.: +48 883 999 100
  2. Udział w promocji jest dobrowolny i nie wiąże się z nałożeniem jakichkolwiek obowiązków dla Kupującego.
  3. Możliwość wzięcia udziału w promocji uzależniona jest od złożenia oświadczenia woli przez Kupującego, w którym Kupujący oświadczy: chęć udziału w promocji, spełnienie obowiązkowych wymagań określonych dla Kupujących.
  4. Promocja „Testuj materac 20 nocy” obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.
  5. Promocja „Testuj materac 20 nocy” obowiązuje do odwołania. Kupujący, którzy wzięli udział w promocji przed jej odwołaniem, mogą w dalszym ciągu realizować uprawnienia wynikające z promocji.
  6. Promocja „Testuj materac 20 nocy” dotyczy tylko materaców w rozmiarze 140x200; 160x200 i 180x200:

  Foam Royal: Royal Med Prestige, Royal Med Air, Royal Med Brilliant, Royal Med Standard, Royal Med Medico, Royal Tytan, Royal Duet.

  Hilding: Flamenco, Makarena, Melody, Pasodoble, Rumba, Rock& Roll, Salsa.

  SleepMed: Supreme, Hybrid Supreme.

  Halsa: Jamtlands.

  Curem: Zip, Log.

  Hamilton: Five Z.

 2. Przedmiot promocji.
  1. Promocja „Testuj materac 20 nocy” polega na umożliwieniu określonej w pkt. 3 grupie Klientów, możliwość wymiany zakupionego modelu materaca określonego w punkcie 1.6 w ciągu 20 dni od daty zakupu (dostarczenia) na inny model materaca z oferty SypialniaPlus.
  2. Promocji podlega wyłącznie towar określony w punkcie 1.6 oferowany przez Senpuro Home and Garden sp. z o.o. ul. Połczyńska 49, 01-336 Warszawa, NIP: 5223205167 REGON: 389295710 KRS 0000908331
  3. W celu wzięcia udziału w promocji wystarczy, aby określony w pkt. 3 Klient, wypełnił formularz wymiany (dostępny na stronie www.SypialniaPlus.pl) i odesłał na adres Sprzedawcy (Senpuro Home and Garden sp. z o.o. ul. Połczyńska 49, 01-336 Warszawa) wraz z towarem wraz z dowodem zakupu.
  4. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania. Jeśli wymieniany towar nosi ślady użytkowania lub jest zabrudzony sprzedawca może nie przyjąć towaru do wymiany. Jeśli uległ zabrudzeniu pokrowiec materaca sprzedawca może zażądać opłacenia kosztu pokrowca.
  5. Klient zobowiązany jest do zakupu ochraniacza na materac o szerokości kupowanego materaca.
  6. Odsyłany towar powinien być zwracany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.
  7. Koszt opakowania i przesłania towaru w celu jego wymiany obciąża Klienta biorącego udział w promocji.
  8. W przypadku chęci skorzystania z uprawnienia do wymiany materaca w ciągu 20 dni, wymiana ta podlega następującym zasadom:
   1. w przypadku wymiany materaca tańszego na droższy, Klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie wraz z kosztami transportu wymienionego materaca;
   2. w przypadku wymiany materaca o takiej samej cenie, Klient zobowiązany wyłącznie do opłacenia kosztów wysyłki wymienionego materaca;
   3. w przypadku wymiany materaca droższego na tańszy, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wymianą, chyba, że różnica w cenie jest mniejsza od kosztów transportu. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami transportu a kosztami dostawy.
  9. Podmiot promocji
   1. Promocja „Testuj materac 20 nocy” skierowana jest do: Konsumentów w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego; Osób dokonujących zakupu u Sprzedawcy po raz pierwszy; Powyższe przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.
   2. Z promocji „Testuj materac 20 nocy” można skorzystać jednokrotnie. Towar, który został uprzednio wymieniony w ramach postanowień niniejszego regulaminu nie może być ponownie wymieniany.
  10. Postępowania reklamacyjne
   1. Reklamacje co do przebiegu promocji „Testuj materac 20 nocy” winny być zgłaszane do jej organizatora na formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie www.SypialniaPlus.pl Adres do korespondencji: Senpuro Home and Garden sp. z o.o. ul. Połczyńska 49, 01-336 Warszawa.
   2. Niezbędne jest się przesłanie reklamacji również drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@sypialniaplus.pl.
   3. W zgłoszeniu reklamacji zaleca się podanie: przyczyn reklamacji, daty zamówienia, daty odebrania, adresu do korespondencji.
   4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  11. Postanowienia końcowe
   1. Promocja „Testuj materac 20 nocy” nie ogranicza i nie narusza uprawnień Konsumentów określonych w odrębnych ustawach. W szczególności niniejsza promocja nie narusza możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, jak i uprawnień Kupujących wynikających z rękojmi za produkt sprzedany.
   2. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu sklepu internetowego www.SypialniaPlus.pl oraz powszechnie obowiązuje przepisy prawa.
   3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora (Senpuro Home and Garden sp. z o.o. ul. Połczyńska 49, 01-336 Warszawa) jak i został udostępniony na stronie internetowej działającej pod adresem www.SypialniaPlus.pl.
   4. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
    1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
    2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
    3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

REGULAMIN PROMOCJI „Hilding -25% na materace z kolekcji ekologicznej i naturalnej”

Postanowienia wstępne

 1. Promocja organizowana jest przez firmę Hilding Anders Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie, 62-095 Murowana Goślina, ul. Polna 17, której dokumentacja przechowywana jest w: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000006104, wysokość kapitału zakładowego: 500 000,00 PLN, NIP 778-13-73-655., zwaną dalej „Organizatorem”
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Hilding -25% na materace z kolekcji ekologicznej i naturalnej”

Definicje

 1. Uczestnik - każda osoba fizyczna lub prawna (Klient), która dokona w salonach dystrybutorów firmy Hilding Anders Polska zakupu materaca promocyjnego z kolekcji ekologicznej i naturalnej marki Hilding objętego promocją, w okresie od 1 sierpnia 2022 do 5 września 2022.
 2. Dystrybutor – kontrahent regularnie dokonujący zakupów w firmie Hilding Anders Polska sp. z o.o., posiadający w swojej ofercie kolekcję materaców ekologicznych i naturalnych marki Hilding na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Cennik sugerowany detaliczny - bieżący cennik sugerowany detaliczny produktów z kolekcji ekologicznej i naturalnej marki Hilding firmy Hilding Anders Polska Sp. z o.o.

Zakres czasowy i terytorialny Promocji

 1. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym SypialniaPlus.pl oraz w salonach stacjonarnych SypialniaPlus posiadających w swojej ofercie kolekcję materaców ekologicznych i naturalnych marki Hilding firmy Hilding Anders Polska w dniach od 1 sierpnia 2022 do 5 września 2022, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jako sklepy uczestniczące w Promocji.

Zasady Promocji

 1. Promocją są objęte wyłącznie zamówienia Klientów złożone w sklepie internetowym SypialniaPlus oraz w salonach stacjonarnych SypialniaPlus w okresie obowiązywania Promocji.
 2. Materace biorące udział w promocji, objęte 25% obniżką od podstawowej ceny sprzedaży z cennika detalicznego: Aspre, Bora, Breva, Fen, Fjord, Gejzer, Mistral i Nevada.
 3. Promocją nie są objęte materace z pkt. 2 Zasad Promocji w rozmiarach nietypowych.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.
 5. Materiały reklamowe dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6. Klient biorący udział w Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 7. Regulamin akcji jest dostępny na stronie www.hilding.pl oraz w salonach SypialniaPlus oferujących produkty objęte promocją.

REGULAMIN PROMOCJI JANPOL „Wskocz w jesień z materacem tańszym o 20%”.

Termin obowiązywania promocji: 17.08.2022 – 30.09.2022 lub do wyczerpania zapasów*

Sprzedający: SypialniaPlus

 1. Materace objęte promocją: Enyo, Fides, Hebe, Helio, Jan, Moon, Nolli, Pola i Sirona. Promocja dotyczy wymienionych modeli we wszystkich rozmiarach.
 2. Klient detaliczny otrzymuje 20% rabat od ceny rekomendowanej detalicznej na modele: Enyo, Fides, Hebe, Helio, Jan, Moon, Nolli, Pola i Sirona we wszystkich rozmiarach.
 3. Producent (Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o. o.) zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia promocji bez podania przyczyny.
 4. Promocja nie łączy się z żadną inną promocją ani nie obejmuje żadnych zamówień ekspozycyjnych.

*Możliwe wyczerpanie zapasów dotyczy sytuacji, w której zwiększona ilość zamówień na poszczególne materace (w okresie promocji), może spowodować wyczerpanie zabezpieczonego przez nas stanu magazynowego surowców potrzebnych do wytworzenia tych materacy.